Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Vloerenkamer: Vloerenkamer B.V. of diens rechtsgeldige vertegenwoordiger;

- opdrachtgever/afnemer: de (rechts)persoon die met Vloerenkamer een overeenkomst sluit dan wel heeft gesloten;

1.2 Alle door Vloerenkamer gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, vallen onder de reikwijdte van deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en schriftelijk bevestigd door Vloerenkamer.

1.3 Onderhavige algemene voorwaarden zijn te allen tijde leidend. Overige algemene voorwaarden worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Mocht onverhoopt sprake zijn van een nietige dan wel vernietigbare bepaling, dan laat dit de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Iedere door Vloerenkamer gedane aanbieding is vrijblijvend en kan op geen enkele manier bindend zijn voor Vloerenkamer, anders dan na schriftelijke bevestiging;

2.2 Vloerenkamer kan zich te allen tijde beroepen op het herroepingsrecht, doch uiterlijk binnen 14 dagen dient Vloerenkamer dit schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar te maken.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding door Vloerenkamer;

3.2 De omvang van de overeenkomst wordt vooraf door partijen bepaald. Vloerenkamer kan tevens aanvullende werkzaamheden die zij noodzakelijk acht ter uitvoering van de overige werkzaamheden in de overeenkomst opnemen;

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zoals door Vloerenkamer gehanteerd zijn indicatief. Vloerenkamer behoudt zich het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren, door bijvoorbeeld prijsfluctueringen;

4.2 Alle prijzen zoals door Vloerenkamer gehanteerd zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders medegedeeld.

Artikel 5 Tussentijdse opzegging

5.1 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen, dewelke voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen, niet nakomt, is Vloerenkamer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling op te zeggen, zonder dat zij verplicht is tot vergoeding van enige schade noch schadeloosstelling van de opdrachtgever.

5.2 Opdrachtgever is enkel bevoegd tot het opzeggen van de overeenkomst nadat in overleg is getreden met Vloerenkamer. De kosten die uit de opzegging van de overeenkomst tussen partijen voortvloeien, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Retourlevering en annulering

6.1 Vloerenkamer is nimmer verplicht retourleveringen te aanvaarden. In overleg met en na toestemming van Vloerenkamer kunnen uitsluitend retourleveringen plaatsvinden van voorraadgoederen uit de showroom. Speciale aanhellingsmaten, visgraatvloeren en speciale patronen worden nimmer teruggenomen.

6.2 Vloerenkamer hanteert behandelingskosten inhoudende een bedrag van 20% van de verkoopprijs bij retourzending en daarnaast eventuele vrachtkosten.

6.3 Restanten (uitsluitend voorraadgoederen) dienen binnen 14 dagen in de originele verpakking, onbeschadigd en schoon te worden geretourneerd. Houtproducten dienen bij retourlevering het juiste vochtpercentage te hebben.

6.4 Bijmaterialen, losse delen en restanten van aanvraagartikelen kunnen niet worden geretourneerd (o.a. houten vloeren, olie, lijmen en kitten). Commissie bestelde of geproduceerde artikelen (vloeren, plinten en ondervloeren) kunnen niet worden geretourneerd.
6.5 Bij annulering van de overeenkomst dient opdrachtgever een schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs te voldoen aan Vloerenkamer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen bij sluiten van de overeenkomst.

6.6. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door opdrachtgever geschiedt terwijl opdrachtgever al in kennis was gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan bij deellevering, kan plaatsvinden.

6.7 Voorgenoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Vloerenkamer kan bewijzen dat zijn schade groter is of opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1. Vloerenkamer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst of tussentijdse ingebrekestelling, indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen deze algemene voorwaarden, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Vloerenkamer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet kan of zal nakomen, bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, als gevolg van een dreigend faillissement;

- indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Vloerenkamer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2. Indien zich omstandigheden voordoen, dewelke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst voor Vloerenkamer onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar kan worden gevergd, is Vloerenkamer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

7.3. Indien de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Vloerenkamer op de opdrachtgever ineens opeisbaar. Voorts is opdrachtgever schadeplichtig jegens Vloerenkamer, indien de ontbinding van de overeenkomst toerekenbaar is aan opdrachtgever. Onder deze schade wordt zowel direct als indirecte schade inbegrepen.

7.4. Vloerenkamer behoudt zich te allen tijde het recht voor om schadevergoeding te vorderen bij opschorting. Indien Vloerenkamer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij geenszins aansprakelijk voor enige schade c.q. kosten.

7.5 Indien opdrachtgever de opdracht annuleert dan wel haar (betalings)verplichtingen opschort, is zij aansprakelijk voor alle schade.

7.6 Indien opdrachtgever géén consument is, kan géén gebruik gemaakt worden van het opschortingsrecht en blijft de prestatie van opdrachtgever opeisbaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Indien Vloerenkamer aansprakelijk zou zijn ingevolge deze bepaling, is zij slechts aansprakelijk voor het nettobedrag van de desbetreffende opdracht, waarbij het bedrag nimmer het bedrag van de opdracht te boven gaat.

8.2. Vloerenkamer sluit iedere aansprakelijkheid uit, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld.

8.3. Vloerenkamer kan nimmer aansprakelijk zijn voor werkzaamheden uitgevoerd door derden, noch is Vloerenkamer aansprakelijk voor schade die ontstaat voor, tijdens of na de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

8.4. Indien sprake is van schade en Vloerenkamer zou hiervoor blijkens rechterlijke vaststelling aansprakelijk voor zijn, dan komt enkel de directe schade in aanmerking voor vergoeding. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vloerenkamer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vloerenkamer toegerekend kunnen worden;

8.5. Eventuele indirecte schade, daaronder inbegrepen, doch niet limitatief: gevolg- en vertragingsschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, komen nimmer voor rekening van Vloerenkamer.

8.6. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, komt enige schade enkel in aanmerking voor vergoeding, indien deze schade tijdig aan Vloerenkamer kenbaar is gemaakt. Meldingen over enige schade worden door Vloerenkamer niet in behandeling genomen, indien deze niet binnen 48 uur zijn gemeld. Indien de schade niet redelijkerwijs ontdekt had kunnen c.q. moeten worden, dan geldt dat binnen 48 uur na ontdekking de schade bij Vloerenkamer gemeld dient te worden.

Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding

9.1 Alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Vloerenkamer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering.

9.2. Partijen zullen zich niet negatief over elkaar uitlaten.

9.3. Alle informatie die door opdrachtgever/Vloerenkamer wordt ontvangen tijdens de opdracht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 10 Schade

10.1. Mocht opdrachtgever van oordeel zijn dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 6:74 BW, dan dient opdrachtgever te allen tijde de mogelijkheid te bieden tot herstel van het gebrek. Indien opdrachtgever de werkzaamheden uit laat voeren door een derde zonder goedkeuring van Vloerenkamer, kan opdrachtgever de kosten nimmer verhalen op Vloerenkamer. Ook hier geldt dat tijdig geklaagd dient te zijn, uiterlijk binnen 48 uur.

10.2. Vloerenkamer behoudt zich te allen tijde het recht voor kosten voor meer- en herstelwerkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen bij opdrachtgever.

10.3. Opdrachtgever draagt het risico ten aanzien van het gebruik van hetgeen door Vloerenkamer opgeleverd. Eventuele schade die voortvloeit uit het (onjuist) gebruik van de goederen c.q. componenten door opdrachtgever komen nimmer voor rekening van Vloerenkamer, tenzij anders uit deze voorwaarden voortvloeit.

10.4. Indien Vloerenkamer haar werkzaamheden niet dan wel niet naar behoren kan uitvoeren door factoren die buiten haar macht liggen, is Vloerenkamer gerechtigd de eventuele kosten hiervan in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 11 Levering en transport

11.1 alle levertermijnen zijn indicatief. Vloerenkamer kan de levertijden te allen tijde wijzigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige kosten c.q. schade.

11.2 alle goederen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door Vloerenkamer worden gebruikt, vallen in de risicosfeer van opdrachtgever, met inbegrip van het transport en opslag.

11.3 ingeval van een consument wordt geconformeerd aan de wettelijke bepalingen.

11.4 indien zich schade dan wel gebreken voordoen aan de goederen op het moment van levering, dient dit terstond aan Vloerenkamer gemeld te worden, doch binnen 24 uur.

11.5 indien het leveren van de goederen aan opdrachtgever mislukt en dit niet te wijten is aan Vloerenkamer, zal Vloerenkamer de kosten die daarmee gepaard gaan in rekening brengen bij opdrachtgever. Deze kosten bestaan onder andere uit, opslagkosten, voorrijkosten, uurloon en materiaalkosten.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet  voorzien, waarop Vloerenkamer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vloerenkamer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vloerenkamer of van derden, gebreken in materialen en ziekte daaronder begrepen.

12.2. Vloerenkamer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.3. Een beroep op overmacht komt Vloerenkamer eveneens toe, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreedt nadat Vloerenkamer haar verbintenis had moeten nakomen.

12.4. Vloerenkamer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.5. Vloerenkamer behoudt zich te allen tijde het recht voor om betaling te vorderen van hetgeen is gepresteerd.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle vorderingen op Vloerenkamer zijn onoverdraagbaar (artikel 3:83 lid 2 BW).

13.2 Alle door Vloerenkamer geleverde goederen, ook goederen die gedeeltelijk zijn betaald of waar opdrachtgever de specifieke betaling niet van kan aantonen, blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde ook, jegens Vloerenkamer verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten, het eigendom van Vloerenkamer.

13.3 De opdrachtgever is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan.

Artikel 14 Intellectueel eigendomsrecht

14.1 Vloerenkamer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op onder andere ontwerpen, tekeningen, voorbeelden en modellen.

14.2 Het is opdrachtgever verboden materiaal van Vloerenkamer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken of tentoon te stellen zonder toestemming van Vloerenkamer.

Artikel 15 Reclames

15.1 Eventuele zichtbare gebreken in hetgeen door Vloerenkamer is geleverd dienen binnen zeven dagen na overdracht aan Vloerenkamer te worden gemeld. Indien de gebreken verborgen gebreken betreft, dient Vloerenkamer binnen zeven dagen na ontdekking van deze gebreken hiervan schriftelijke op de hoogte te worden gesteld.

15.2 De melding van de gebreken door opdrachtgever aan Vloerenkamer dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Opdrachtgever dient daarbij de mogelijkheid te bieden aan Vloerenkamer het gebrek te onderzoeken.

15.3 Indien niet tijdig wordt geklaagd bij Vloerenkamer vervalt daarmee het recht van reclame. Eventuele reclamaties na voornoemde termijnen zullen dan ook niet in behandeling worden genomen, doch enkel in het geval van een consument beslaat deze termijn 2 maanden, zulks in overeenstemming met de Wet.

Artikel 16 Rente en kosten

16.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Indien Vloerenkamer kosten heeft gemaakt die dat bedrag overschrijden, dan komen de werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking.

16.2 Alle kosten die Vloerenkamer in het kader van het incasseren van de openstaande vorderingen maakt, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17 Toepasselijk recht/geschillen

17.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant.