bezoek onze showroom
kom langs in Oirschot voor inspiratie en persoonlijk advies

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Algemeen

1. In deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • De ondernemer: Vloerenkamer V.O.F., verder te noemen als ondernemer of Vloerenkamer;
 • De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
 • De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer;
 • Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;

2. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:

 • Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
 • Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak;
 • Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;
 • Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

De algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door de Vloerenkamer V.O.F. en zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen. Algemene voorwaarden waarnaar door de afnemer wordt verwezen, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van hand gewezen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de ondernemer aan de afnemer zijn bevestigd. De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn veertien dagen na kennisgeving daarvan aan de afnemer.

ARTIKEL 2 – Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.
 2. Zijdienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 3. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
 4. Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 3 – De offerte, orders, prijzen en overeenkomsten

 1. Alle door de ondernemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 2. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven.
 3. Na goedkeuring van de offertes door de afnemer zal de ondernemer de uitgebrachte offertes omzetten in een orderbevestiging. De afnemer is aan deze orderbevestiging gebonden.
 4. Ook in de orderbevestiging zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven.
 5. De ondernemer wijst de afnemer in de orderbevestiging op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zicht ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer.
 6. De offertes / orders geven inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd. Bij de prijsvormingmethode doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 7. De orderbevestiging vermeldt de betalingscondities.
 8. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de orderbevestiging vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
 9. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste aantal benodigde m2 en m1. Bouwtekeningen kunnen afwijken. Vloerenkamer kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de zelf ingemeten m2 en m1. Mits de montage door het legbedrijf van de Vloerenkamer wordt gedaan, dan komt de parketteur van het legbedrijf de vloer inmeten zodat we de juiste aantal benodigde m2 en m1 hebben.
 10. De afnemer moet de ondernemer in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op de consument ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal de ondernemer de consument daarop in de orderbevestiging uitdrukkelijk wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van de ondernemer.
 11. Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien de ondernemer van zijn recht gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van de ondernemer.
 12. Het is mogelijk dat na de orderbevestiging blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd conform de orderbevestiging. In dat geval zal de ondernemer de afnemer daarvan in kennis stellen. Beide partijen hebben in dit geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Voor beide partijen geldt echter wel een inspanningsverplichting om samen tot een oplossing c.q. alternatief te komen. De door de afnemer geleden schade kan, naar redelijkheid, op de ondernemer worden verhaald.

ARTIKEL 4 – Levering en transport

 1. De ondernemer is gerechtigd transportkosten / voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, geldt als plaats van levering de adresgegevens die op de orderbevestiging vermeldt staan. De levering vindt plaats tot over de eerste drempel van de woning. Vanaf het moment van afgifte is het risico van de te leveren goederen op de afnemer overgegaan.
 3. De afnemer is verplicht tot onmiddelijke inontvangstneming zodra aflevering conform afspraak geschiedt.
 4. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 5. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:
  1. nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;
  2. dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
  3. indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 12. Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
  4. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
 6. Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
 7. Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door de ondernemer in rekening mogen worden gebracht. Alvorens de ondernemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de consument mede te delen.
 8. Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 5 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

 1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
 2. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer te melden.

ARTIKEL 6  –  De betaling en prijswijzigingen

 1. De Vloerenkamer vraagt geen aanbetaling. Echter de materialen dienen 2 dagen voor levering betaald te zijn. Als de consument de materialen zelf op komt halen kan men ook kiezen om de materialen in de showroom te pinnen of contant te betalen.
 2. Eventuele montagekosten worden gefactureerd door de parketteur van het legbedrijf van de Vloerenkamer. Deze kosten kunnen betaald direct na montage contant, per bankoverschrijving of per pin betaald worden.
 3. Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.
 5. Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.
 6. Het bepaalde onder lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroom-modellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.
 7. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
 8. De ondernemer is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 9. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
 10. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.
 11. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen vijf dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 12. De ondernemer is na verloop van bovengenoemd termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 35 voor rekening van de afnemer.
 13. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 14. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De bovengenoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 7 – De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
 5. Bij een overeenkomst met een consument is de ondernemer gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
 6. Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd.
 7. Indien de ondernemer ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden, of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door de ondernemer zal de afnemer een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.
 8. Onder overmacht wordt verstaan, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieen, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, defecten aan machinerieen, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, -halffabricaten, -materialen, -hulpstoffen en/ of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreken blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en voorts van iedere omstandigheid die de ondernemer redelijkerwijze niet heeft kunnen voorkomen en waarop de ondernemer geen invloed heeft.

ARTIKEL 8 – Rechten en plichten van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.
 2. De ondernemer neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. De ondernemer is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/ aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de ondernemer niet aan zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door de consument geleden directe schade en kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
 4. De ondernemer wijst de afnemer voorts op:
  1. onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
  2. gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
  3. een en ander voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Voldoet de ondernemer niet aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem deze niet is toe te rekenen.
 5. De ondernemer verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
 6. De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
 7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 8. De ondernemer heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.

 

ARTIKEL 9 – Rechten en plichten van de afnemer

 1. De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 2. De afnemer zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.
 3. De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
 4. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  2. onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  3. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,
  4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 5. De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 6. De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
 8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 9. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor de ondernemer verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
 10. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.
 11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 10 – Retourleveringen / annulering

 1. De ondernemer is nimmer verplicht om retourleveringen te aanvaarden. In overleg met en na toestemming van de ondernemer kunnen retourleveringen plaatsvinden van voorraadgoederen uit de showroom. Speciale aanhelingsmaten, visgraatvloeren en speciale patronen worden nimmer teruggenomen.
 2. Voor de afhandeling van een retourlevering worden behandelingskosten in rekening gebracht ter hoogte van minstens 20% van de verkoopprijs, en daarnaast worden de eventuele vrachtkosten in rekening gebracht. Restanten dienen binnen één maand na afname te worden geretourneerd. Zij dienen onbeschadigd en schoon, en steeds vochtvrij en verwarmd opgeslagen geweest te zijn. Tevens dienen zij altijd in de originele verpakking te worden geretourneerd. Bijmaterialen, losse delen en restanten van aanvraagartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Denk hierbij aan o.a. lijmen en kitten, deze vallen onder bijmaterialen en worden dus niet retour genomen. Alle retourleveringen dienen goed verpakt te worden aangeleverd, en houtproducten dienen het juiste vochtpercentage te hebben. Indien een retourlevering niet aan deze eisen voldoet, dan zal deze niet worden geaccepteerd.
 3. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
 4. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 11 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

 1. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
 2. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomen dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de ondernemer worden achtergelaten.

ARTIKEL 12 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

 1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 13 – Conformiteit en garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
  1. tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;
  2. een jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;
  3. na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.
  4. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
  5. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
 3. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
 4. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 5. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.
 6. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
 7. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 8. Parketvloeronderdelen zijn natuurproducten. Natuurlijk afwijkingen in kleur en structuur en dergelijke zijn daarom niet vermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte en/of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht zijn toegestaan. Dergelijke afwijkingen verplichten de ondernemer dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding en zij geven de afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van de geleverde producten te weigeren.

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

 • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
 • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;
 • extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
 • een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
 • het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.

ARTIKEL 15 – Reclamatie en Klachtenafhandeling

 1. Reclamatie is slechts mogelijk indien aan de eisen zoals in de algemene voorwaarden is voldaan. Ten aanzien van kenbare gebreken geldt dat zij, op straffe van verval van ieder recht op reclamatie, dienen te zijn gemeld aan de ondernemer. Wanneer melding heeft plaatsgevonden en de klachten gegrond zijn, zal de ondernemer het product terugnemen en bestaat er voor de afnemer geen betalingsverplichting.
 2. Reclamaties geven de afnemer geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien blijkt dat de reclamatie ten onrechte is gedaan dan is de afnemer verplicht om de ter zake gemaakte kosten, bijvoorbeeld ter zake van werkzaamheden en geleverde zaken, aan de ondernemer te vergoeden.
 4. Indien een reclamatie gegrond is, dan zal de ondernemer naar keuze hetzij de zaken kosteloos repareren, hetzij een billijke vergoeding betalen.
 5. Indien partijen in onderling overleg geen overeenstemming bereiken, dan dient de afnemer bindend advies aan te vragen van een onafhankelijke parketdeskundige die in overleg met beide partijen is bepaald. De uitspraak van de parketdeskundige is voor partijen bindend.
 6. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk schriftelijk of elektronisch omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.
 7. Klachten worden in eerste instantie door de ondernemer en de afnemer in goed ondernemerschap behandeld.

ARTIKEL 16 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Volgt u ons al op social media?